ALGEMENE VOORWAARDEN IYUPP
Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding of overeenkomst op afstand, of enige daaruit voortvloeiende verbintenis(sen), tussen IYUPP B.V., gevestigd te (2031 EV) Haarlem aan het adres Tappersweg, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71635858, met BTW nummer: NL858791596B01 hierna te noemen: “IYUPP”, en een consument.

1.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal IYUPP aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden op een door de consument op te geven e-mailadres.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen overeengekomen en gelden slechts voor die overeenkomst waarop deze afwijkingen van toepassing zijn verklaard.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele andere van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden van een consument waarmee IYUPP een overeenkomst heeft gesloten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mogen worden, dat blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. IYUPP en de consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of wanneer zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden of deze situatie worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.


Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Op deze website kunnen op afstand producten worden besteld, op basis waarvan tussen IYUPP en de consument een koopovereenkomst kan voortvloeien betreffende deze producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de volgende mogelijke producten:
– telefoonhoesjes;
– telefoonaccessoires.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen termijn is gesteld, kan aan de aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.3 Het aanbod bevat een omschrijving en voor zover mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. IYUPP kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Wanneer een aanbieding door de consument wordt aanvaard en betaald middels een bestelling op deze website, komt na schriftelijke bevestiging van deze bestelling door IYUPP tussen IYUPP en de consument een koopovereenkomst op afstand tot stand, waarvan deze algemene voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken.

2.5 Indien IYUPP de bestelling niet kan bevestigen en hierdoor geen koopovereenkomst tot stand komt, bijvoorbeeld wegens gebrek aan beschikbaarheid, een technisch probleem of leveringsbeperkingen, zal IYUPP de consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen en de eventueel reeds verrichte onverschuldigde betaling aan de consument terugbetalen.


Artikel 3: Betaling

3.1 Op deze website wordt als betaalmethode betaling via iDEAL, Bancontact, Creditcard en PayPal geaccepteerd.

3.2 De prijs van het product wordt inclusief BTW weergegeven bij de aanbieding. IYUPP doet zijn best om te zorgen dat de correcte prijs wordt weergegeven, waarbij rekening dient te worden gehouden met het bepaalde in artikel 2.3 van deze algemene voorwaarden.

3.3 IYUPP kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al de feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien IYUPP op grond van dit onderzoek redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is IYUPP gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.4 Indien de consument na levering van het product op het gebied van betaling in gebreke blijkt te zijn, dan is de consument van rechtswege in verzuim. De consument is alsdan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarbij komen alle redelijke kosten, inclusief incassokosten, ter verkrijging van voldoening van de betaling voor rekening van de consument.


Artikel 4: Levering

4.1 Na geldige totstandkoming van de koopovereenkomst tussen IYUPP en de consument, zal het product of zullen de producten uit de bestelling worden geleverd op het door de consument opgegeven bezorgadres in Nederland of België of een in deze omgeving gevestigd pakketpunt. IYUPP zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.

4.2 IYUPP streeft ernaar om bestellingen dezelfde werkdag, maar in ieder geval zo snel mogelijk, uit te voeren en over te leveren aan PostNL of een andere door IYUPP aangewezen pakketdienst.

4.3 Indien er vertraging is in de uitlevering door IYUPP aan de pakketdienst, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk door IYUPP kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling bericht van IYUPP. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden en het onverschuldigd betaalde bedrag terug te ontvangen. IYUPP is niet aansprakelijk voor vertraging in levering door de pakketdienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vertraging als gevolg van staking.

4.4 Bij beschadiging en/of vermissing van de producten rust een bewijslast op de consument om de stelling van beschadiging en/of vermissing van het product te onderbouwen. Indien het bewijs door IYUPP gegrond bevonden wordt, zal een onderzoek bij de betreffende pakketdienst worden gestart. Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek kan aan de consument herstel van het product of een vervangend product worden aangeboden.


Artikel 5: Herroeping

5.1 Bij aankopen op afstand geldt een wettelijke minimale bedenktermijn van 14 dagen. IYUPP biedt de consument een maximale bedenktermijn van 30 dagen na levering aan, binnen welke termijn de consument de overeenkomst zonder opgave van redenen kan ontbinden en het product aan IYUPP kan retourneren.

5.2 Indien de consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een formulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan IYUPP. De consument dient het product zo snel mogelijk na deze melding, maar in ieder geval binnen de gestelde bedenktermijn van 30 dagen na levering, aan IYUPP te retourneren.

5.3 De consument retourneert het product met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en eventueel conform enige andere door IYUPP verstrekte instructies.

5.4 De consument is verantwoordelijk voor betaling van de retourkosten en is aansprakelijk voor het risico en de bewijslast die verband houden met de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht.

5.5 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan de manier zoals hiervoor omschreven.

5.6 IYUPP stuurt na ontvangst van het geretourneerde product conform deze algemene voorwaarden, een ontvangstbevestiging aan de consument, waarna IYUPP de betaalde prijs voor het geretourneerde product zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product, aan de consument terugbetaalt. Voor deze terugbetaling gebruikt IYUPP in principe dezelfde betaalrekening als de consument bij de bestelling heeft gebruikt.

5.7 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons per e-mail (info@iyupp.nl) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Hierna kunt u het bestelde product naar ons retourneren door dit te sturen naar: IYUPP BV
Tappersweg 40
2031 EV Haarlem
Nederland

De eventuele verzendkosten voor de retourzending zijn voor uw rekening.
Artikel 6: Conformiteit en klachten

6.1 IYUPP staat ervoor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Op de consument rust de plicht om het geleverde product na levering onmiddellijk te controleren. Indien de consument meent dat het product ondeugdelijk of incompleet is, dient de consument dit onmiddellijk schriftelijk via e-mail (info@iyupp.nl) te melden aan IYUPP.

6.3 Bij IYUPP gemelde klachten worden binnen een termijn van vier weken beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt de klacht van de consument door IYUPP binnen deze termijn beantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoering antwoord kan verwachten.

6.4 Indien de klacht door IYUPP gegrond wordt bevonden, zal IYUPP het geleverde product kosteloos vervangen, een en ander na ontvangst van de retourzending van het non-conforme product aan IYUPP. De retourkosten komen in dit geval voor rekening van IYUPP.

6.5 Deze garantie geldt niet indien:
– de consument jegens IYUPP in gebreke is; en/of
– het geleverde product op enige wijze is bewerkt; en/of
– het geleverde product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld, is kwijtgeraakt of anderszins onzorgvuldig is behandeld.


Artikel 7: Overmacht

7.1 IYUPP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de consument indien IYUPP daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden die niet zijn te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor de rekening van IYUPP komt.

7.2 Onder ‘overmacht’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle externe oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop IYUPP redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor IYUPP niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook begrepen: vertraging, nalatigheid of wanprestatie bij toeleveranciers, computer-, software- en internetstoringen, overheidsmaatregelen en stakingen.

7.3 IYUPP behoudt zich ingeval van overmacht het recht voor om zijn verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd om de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is IYUPP gehouden enige vorm van schadevergoeding te voldoen.

7.4 Ingeval IYUPP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft de betalingsverplichting voor de consument voor dat gedeelte in stand, alsof dit een afzonderlijke koopovereenkomst betreft. Dit geldt echter niet wanneer het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Indien IYUPP aansprakelijk mocht zijn voor schade, van welke aard en van welke partij ook, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval expliciet beperkt tot de wettelijke aansprakelijkheid en hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.

8.2 IYUPP is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat IYUPP is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.3 Indien IYUPP aansprakelijk is, is IYUPP uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder ‘directe schade’ wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van IYUPP aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan IYUPP toegerekend kunnen worden, en de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. IYUPP is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

8.4 De aansprakelijkheid van IYUPP is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekeraar waarbij IYUPP is aangesloten.

8.5 Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de consument schade heeft ondervonden bij IYUPP te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het eventuele recht op schadevergoeding is vervallen.

8.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van IYUPP.


Artikel 9: Vrijwaring

9.1 De consument vrijwaart IYUPP voor alle eventuele aanspraken van derden die, in verband met de uitvoering van de overeenkomst en/of in verband met het gebruik van de producten waarop de overeenkomst ziet, schade leiden.

9.2 Indien IYUPP uit dien hoofde door derden wordt aangesproken, dan is de consument gehouden IYUPP zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de consument verwacht mag worden. Mocht de consument in gebreke blijven in het nemen van adequate en passende maatregelen, dan is IYUPP zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van IYUPP en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de consument.


Artikel 10: Intellectueel eigendom

10.1 IYUPP behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van rechten met betrekking tot intellectueel eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen.


Artikel 11: Communicatie

11.1 Elektronische communicatie, waaronder e-mail en deze website, geldt als schriftelijk. De consument stemt in met elektronische communicatie en erkent dat deze weg niet altijd veilig is.

11.2 IYUPP is niet aansprakelijk indien elektronische communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd of wordt geïnfecteerd met een virus.


Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij IYUPP partij is, is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

12.2 Van geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen IYUPP en de consument, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn in eerste aanleg onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechtbank in Nederland, tenzij een geschil wordt voorgelegd aan een geschillencommissie en de geschillencommissie bevoegd is daarover te beslissen.


Artikel 13: Wijziging voorwaarden

13.1 IYUPP kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht wijzigen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op de daaropvolgende rechtsverhoudingen met de consument.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 11 december 2023.